Sadat X & El Da Sensei Speak On The 'XL' Album, The Formation Of Their Group, & More (@SadatX @ElDaSensei)

Sadat X & El Da Sensei Speak On The 'XL' Album, The Formation Of Their Group, & More (@SadatX @ElDaSensei)